2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030071-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วรายุ ภาษี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WARAYU PHASRI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อปริมาณสารอินูลินและการตกค้างในผลผลิต หัวแก่นตะวันที่ผลิตเป็นไม้กระถางพร้อมบริโภค 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECT OF PECLOBUTRAZOL APPLICATION ON INULIN CONTENT AND ITS RESIDUE IN JERUSALEM ARTICHOKE AS EDIBLE FLOWERING POT PLANT 
รายละเอียด เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เดิมคำสั่งที่ 071/2560 ลว 02/02/2560 อ.ดนุพล เกษไธสง 
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 30 มีนาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 5 เมษายน 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 กันยายน 2561 คำสั่งที่ 530/2561 ลว 14/9/2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 กันยายน 2561 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ภาณุพล หงษ์ภักดี คำสั่งที่ 386/2560 ลว 9/8/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน