2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030073-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ยลธิดา ชนะชัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss YONTIDA CHANACHAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาโรคพืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 111/2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การลดโรคเมล็ดพันธุ์พริกและการส่งเสริมการเจริญของต้นพริกโดยเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DECREASING OF SEED BORNE DISEASES AND PROMOTING GROWTH OF CHILLI PLANT BY ANTAGONISTIC BACTERIA 
รายละเอียด เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เดิมคำสั่งที่ 155/2560 ลว 17/03/2560 รศ.ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 กรกฎาคม 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 7 สิงหาคม 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งที่ 631/2561 ลว 5/11/2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 พฤศจิกายน 2561 สอบผ่าน
F แจ้งผลสอบ 5 กรกฎาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 5 กรกฎาคม 2562
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 10 ตุลาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 25 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล คำสั่งที่ 219/2560 ลว 28/04/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริกในแนวกว้างและช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 125/62  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 ตุลาคม 2562 
ปีที่ 48  ฉบับที่
เดือน ม.ค.-ก.พ.  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ