2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030097-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จรรยา สัตตานุสรณ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JANYA SATTANUSORN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ข (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 146/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในการผลิตพุทราของเกษตรกรตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) BEHAVIOR ON PESTICIDE APPLICATION IN JUJUBE PRODUCTION OF FARMERS IN PON SUB-DISTRICT, KAMMUANG DISTRICT, KALASIN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 31 มีนาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 พฤษภาคม 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 15 มิถุนายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ คำสั่งที่ 615/2560 ลว 18/12/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-