2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595040128-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สกนธ์ชัย เทศประสิทธิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SAGONCHAI TEDPRASIT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมความเคยชินในการอธิบายความตั้งใจในการเลือกใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL FACTORS AND HABITS OF HABITUATION IN EXPLANING THE INTENTION TO USE ELECTRIC MOTORCYCLE IN KHON KANE UNIVERSITY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 มิถุนายน 2561 คำสั่งคณะฯ ที่ 524/2561 ลว. 11 มิถุนายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 12 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 122/2562 ลว.8 กุมภาพันธ์ 2562
F แจ้งผลสอบ 13 กุมภาพันธ์ 2562 EXCELLENT
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 5 มิถุนายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม คำสั่งคณะฯ ที่ 96/2561 ลว. 17 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ศึกษาปัจจยั ด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมความเคยชินเพื่ออธิบายความตงั้ ใจใช้รถจกั รยานยนตไ์ ฟฟ้า :กรณีศึกษาในเขต มหาวิทยาลยั ขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 กรกฎาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 24 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 กรกฎาคม 2562 ถึง 12 กรกฎาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี  จังหวัด/รัฐ อุดรธานี 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1797-1804  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper