2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595050007-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รสรินทร์ บางใบ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ROSSARIN BANGBAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 141/2560 ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการใช้บทเรียนแบบผสมผสานที่ประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECTS OF BLENDED LEARNING WITH SOCIAL MEDIA APPLICATION TO ENHANCE HIGHER ORDER THINKING FOR GRADE 6 STUDENTS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 118/2561 ลว. 23 ก.พ. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 26 มีนาคม 2561 Turnitin 19%
F แจ้งผลสอบ 15 พฤศจิกายน 2561 Good
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 พฤศจิกายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 634/2561 ลว. 11 พ.ย. 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ทวี สระน้ำคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-