2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595050081-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กฤษดา เพียยุระ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KRITSADA PIAYURA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การสร้างเครื่องมือวัดความเร็วและนับจานวนการเตะในกีฬาเทควันโด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A CONSTRUCTION TO MEASURE SPEED AND COUNT OF KICKING IN TAEKWONDO 
รายละเอียด C&I สุขศึกษาและพัฒนา 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 พฤษภาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 173/2561 ลว. 2 พ.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 19 พฤษภาคม 2561 turnitin16%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. โรจพล บูรณรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-