2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595050125-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ปริชาติ สอนโก่ย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. PARICHAT SONGOY
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 49/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบสอนงานของผู้บริหาร สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) GUIDELINES FOR COACHING LEADERSHIP DEVELOPMENT OF SCHOOL UNDER KHON KAEN PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 1 
รายละเอียด ป.โทบริหาร โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 กุมภาพันธ์ 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.258/2561 ลว. 31 มกราคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 27 กุมภาพันธ์ 2561 Turnitin 22%
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 10 เมษายน 2561 ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 49/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2561)
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 11 มิถุนายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 195/2561 ลว. 25 พ.ค. 2561
F แจ้งผลสอบ 22 มิถุนายน 2561 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 31 กรกฎาคม 2561 เสนอ กก.คณะอนุมัติ 24 ต.ค. 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 31 กรกฎาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบสอนงานของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ชื่อวารสาร วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 กันยายน 2561 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ