2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595050153-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. มณฑาทิพย์ เลิศนิมานรดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MONTHATIP LERTNIMANORADEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีอัตถิภาวนิยมต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยยาเสพติด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECTS OF EXISTENTIAL GROUP COUNSELING ON SELF-ESTEEM OF DRUG ADDICTS 
รายละเอียด จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 พฤษภาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 189/2561 ลว. 18 พ.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 30 พฤษภาคม 2561 turnitin 13%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กรรณิกา คำดี เปลี่ยนจาก อ.ดร.นิตยา ทวีชีพ คำสั่ง ศศ.บศ. 189/2561 ลว. 30 พ.ค. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-