2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595050198-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วสันต์ ชัยโสม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WASAN CHAISOM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การสอนศิลปะ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ JIGSAW วิชาทัศนศิลป์ การออกแบบงานศิลปะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) THE LEARNING OUTCOMES USING A JIGSAW LEARNING MODEL OF THE VISUAL ART SUBJECT TOPIC IN DESIGN IN DAILY LIFE OF GRADE 11 STUDENTS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 กุมภาพันธ์ 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.072/2561 ลว. 31 มกราคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 5 มีนาคม 2561 turnitin 26%
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 12 พฤษภาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 182/2561 ลว. 8 พ.ค. 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 พฤษภาคม 2561 ผ่าน S ต้น/2561 ลว. 15 พ.ค. 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 7 กรกฎาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 290/2561 ลว. 15 มิถุนายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 2 13 ตุลาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.573/2561 ลว.13 ก.ย. 2561
F แจ้งผลสอบ 17 ตุลาคม 2561 Good
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) ผ่าน (ตาม ปศ.บว.มข.ฉ.74/2561 ลว.26มิ.ย.2561)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. วัชรินทร์ ศรีรักษา คำสั่ง ศศ.บศ.205/2561 ลว. 30 พ.ค. 2561 (เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-