2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595050199-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สลาตัน จันทร์รอด ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SALATAN JANROD
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การสอนศิลปะ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) ผลการจัดการเรียนรู้ศิลปะเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็ก เรื่อง การปั้นแป้งข้าวเหนียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบสาธิตของนักเรียนชั้นอนุบาล 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) THE RESULT ART LEARNING MANAGEMENT IN ORDER TO DEVELOP FINE-MOTOR MUSCLES IN THE TITLE OF GLUTINOUS FLOUR MOLDING THROUGH DEMONSTRATIVE TEACHING IN KINDERGARTEN STUDENTS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 กุมภาพันธ์ 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.114/2561 ลว. 12 ก.พ. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 19 มีนาคม 2561 turnitin 25%
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 12 พฤษภาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 182/2561 ลว. 8 พ.ค. 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 พฤษภาคม 2561 ผ่าน S ต้น/2561 ลว. 15 พ.ค. 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 1 สิงหาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 323/2561 ลว. 19 ก.ค. 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 2 3 พฤศจิกายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 611/2561 ลว. 25 ตุลาคม 2561
F แจ้งผลสอบ 8 พฤศจิกายน 2561 Good
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) ผ่าน (ตาม ปศ.บว.มข.ฉ.74/2561 ลว.26มิ.ย.2561)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ คำสั่ง ศศ.บศ. 085/2561 ลว. 1 ก.พ. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-