2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595050211-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภัสสราภรณ์ แสนหาญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PASSARAPORN SAENHARN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 88/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ประสบผลสำเร็จสูงในการเรียนภาษาอังกฤษ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) LANGUAGE LEARNING STRATEGIES OF GRADE 11 HIGH-ACHIEVING STUDENTS OF THE ENGLISH LANGUAGE 
รายละเอียด ป.โท C&I การสอนภาอังกฤษ ปกติ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 กรกฎาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.294/2561 ลว. 28 มิ.ย. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 10 กรกฎาคม 2561 turntin 28%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-