2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595050229-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. มณีรัตน์ รัตนเพชร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MANEERAT RATTANAPET
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 50/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาทักษะชีวิต ในรายวิชาสุขศึกษา พ22101 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ร่วมกับเทคนิคคาถาม R – C – A 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF LIFE SKILL IN HEALTH EDUCATION HE22101 FOR GRADE 8 STUDENTS THROUGH EXPERIENTIAL LEANING PROCESS WITH R – C – A TECHNICAL QUESTIONS 
รายละเอียด โท C&I พัฒนา แผน ก แบบ ก 2 / วุฒิ ป.ตรี วท.บ.(สุขศึกษา) ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 3 วิชา 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 สิงหาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 336/2561 ลว. 14 ส.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 16 กันยายน 2561 turnitin 30%
F แจ้งผลสอบ 21 มิถุนายน 2562 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 25 กันยายน 2562 เสนอ กก.คณะ 15 ต.ค. 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 มิถุนายน 2813 คำสั่ง ศศ.บศ. 354/2562 ลว. 10 มิ.ย. 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 25 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร คำสั่ง ศศ.บศ. 467/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาทักษะชีวิต ในรายวิชาพ22101 สุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ร่วมกับเทคนิคคาถาม R – C – A 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 มีนาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้ง 5 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 มีนาคม 2562 ถึง 4 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
สถานที่จัดประชุม ณ ห้องสีมาแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี   จังหวัด/รัฐ จังหวัดนครราชสี 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ ์NICCL-081  Proceeding Paper Editors/edition/publisher สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะครุศาสตร์ 340 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล Won the 2nd prize on the national poster presentation award   หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา