2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595050237-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ประไพพร โพธิ์เปี้ยสี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PRAPHIPORN PHOPEASEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “คิดอย่างวิทย์” เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF SUPPLEMENTARY COURSES “SCIENTIFIC THINKING” FOR DEVELOPING BASIC SCIENCE PROCESS SKILLS FOR GRADE 7 STUDENTS BY STEM EDUCATION 
รายละเอียด ป.โท หลักสูตรและการสอน (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 สิงหาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 348/2561 ลว. 14 สิงหาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 17 กันยายน 2561 turnitin 30%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ คำสั่ง ศศ.บศ. 366/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-