2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595060068-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ธันยกานต์ เอกสัน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss THANYAKAN AEKKASAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของนักเรียน ประถมศึกษาที่มีภาวะโภชนาการเกินโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) MODIFICATION OF BEHAVIOR IN FOOD CONSUMPTION AND EXERCISE OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH OVERWEIGHT BY THE PARTICIPATION OF FAMILY AND COMMUNITY. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 กุมภาพันธ์ 2561
D อนุมัติเค้าโครง 16 มีนาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 14 มิถุนายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 27 สิงหาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ คำสั่งที่ 273/2560 ลว.7 ส.ค.2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของ นักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะโภชนาการเกินโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อวารสาร วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนีสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 กันยายน 2562 
ปีที่ 38  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ