2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595070030-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กรรณิกา นามหย่อง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANNIKA NAMYONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 49/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาสัดส่วนของผู้ใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีดของผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The proportion of injecting drug users in patient drug treatment patients,Thanyarak Udon Thani Hospital 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 31 สิงหาคม 2560 คำสั่งที่ 1521/2560 ลว 31 สิงหาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 กันยายน 2560 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 ตุลาคม 2560 คำสั่งที่ 1691/2560 ลว 4 ตุลาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤศจิกายน 2560 Turnitin 9%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 17 พฤษภาคม 2561 คำสั่งที่ 840/2561 ลว 18 พฤษภาคม 2561
F แจ้งผลสอบ 4 มิถุนายน 2561 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบ Pass
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. มานพ คณะโต คำสั่งที่ 1193/2560 ลว 21 กรกฎาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-