2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595070030-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กรรณิกา นามหย่อง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANNIKA NAMYONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 49/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความชุกและแบบแผนการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีดของผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The prevalence and pattern of injecting drugs users in patient drug treatmentpatients,out patient department,Thanyarak Udon Thani Hospital 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 31 สิงหาคม 2560 คำสั่งที่ 1521/2560 ลว 31 สิงหาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 กันยายน 2560 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 ตุลาคม 2560 คำสั่งที่ 1691/2560 ลว 4 ตุลาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤศจิกายน 2560 Turnitin 9%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 17 พฤษภาคม 2561 คำสั่งที่ 840/2561 ลว 18 พฤษภาคม 2561
F แจ้งผลสอบ 4 มิถุนายน 2561 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบ Pass
F รับรองการแก้ไข 4 กรกฎาคม 2561 Turnitin 14%
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 4 กรกฎาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. มานพ คณะโต คำสั่งที่ 1193/2560 ลว 21 กรกฎาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความชุกและแบบแผนการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีดของผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด แผนกผู้ป่วยนอก กรณีศึกษาโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กรกฎาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 กรกฎาคม 2561 ถึง 13 กรกฎาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สถานที่จัดประชุม อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 532-542  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper