2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595070031-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กิจวัฒ นาถวิล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KICHAWAT NATAWIN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ระยะเวลาในการเสพเมทแอมเฟตามีนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคจิตเวช 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Duration of Methamphetamine use as cause of Psychosis 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 31 สิงหาคม 2560 คำสั่งที่ 1521/2560 ลว 31 สิงหาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 กันยายน 2560 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 ตุลาคม 2560 คำสั่งที่ 1692/2560 ลว 4 ตุลาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 30 พฤศจิกายน 2560 Turnitin 8%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. มานพ คณะโต คำสั่งที่ 1192/2560 ลง 21 กรกฎาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-