2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595070034-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปภาดา มหัทธนะประดิษฐ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PAPADA MAHATTHANAPRADIT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความรู้ในการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน เขตพื้นที่อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Foot care knowledge of Diabetic patients of kukaew Community Hospital,Kukaew District,Udon Thani Province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 สิงหาคม 2560 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 31 สิงหาคม 2560 คำสั่งที่ 1521/2560 ลว 31 สิงหาคม 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 ตุลาคม 2560 คำสั่งที่ 1693/2560 ลว 4 ตุลาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 17 พฤษภาคม 2561 คำสั่งที่ 843/2561 ลว 18 พฤษภาคม 2561
F แจ้งผลสอบ 4 มิถุนายน 2561 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบ Good
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 11 กรกฎาคม 2561
F รับรองการแก้ไข 11 กรกฎาคม 2561 turnitin 5%
F แจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษา (บว.20) 8 สิงหาคม 2561
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561)
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. มานพ คณะโต คำสั่งที่ 1194/2560 ลว 21 กรกฎาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความรู้ในการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน เขตพื้นที่อำเภอ กู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กรกฎาคม 2561 
ปีที่ 33  ฉบับที่
เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ