2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595110026-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ดารุณี ปัชชาเขียว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss DARUNEE PATCHAKHIEO
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 88/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) คุณลักษณะส่วนบุคคลและแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินในหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) PERSONAL ATTRIBUTES AND MOTIVATION AFFCTING THE PERFORMANCE OF THE FIRST RESPONDENTS IN EMERGENCY MEDICAL SEVICE OF LOCAL GOVERNMENTS IN PHU KHIEO DISTRICT CHAIYAPHUM PROVINCE. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 28 กันยายน 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D Retrieved เมื่อไหร่
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ คุณลักษณะส่วนบุคคลและแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินในหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 สิงหาคม 2561 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ