2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595110060-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย รณเสฏฐ แป่มจำนัก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. RONNASET PAEMCHAMNAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) อุบัติเหตุจราจรทางถนนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ.2556-2560 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ROAD TRAFFIC ACCIDENT IN SAKON NAKHON PROVINCE DURING 2013-2017 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 พฤศจิกายน 2560
D อนุมัติเค้าโครง 25 ธันวาคม 2560 ที่ ศธ.0514.11.1/6628
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 2 มีนาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 6 มีนาคม 2562
F รับรองการแก้ไข 7 เมษายน 2562 มข 0301.9.1/1635
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 17 มิถุนายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 462/2560 ลว.21 กรกฎาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ อุบัติเหตุจราจรทางถนนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2556-2560 
ชื่อวารสาร วารสารและพัฒนาระบบสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 กรกฎาคม 2562 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ