2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595110073-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จุฑามาศ ไทยใจดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JUTHAMAS THAIJAIDEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา อนามัยสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) กระบวนการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของเกษตรเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) PROCESS OF SELF-CARE PROTENTIAL DEVELOPMENT FOR PESTICICLE HAZARDOUS PREVENTION OF FARMERS IN THEP KUNG SUB-DISTRICT, NONG SAENG DISTRICT, UDEON THANI PROVINCE. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
F แจ้งผลสอบ 19 มิถุนายน 2561 ที่ ศธ 0514.11.1/2902
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 10 สิงหาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม คำสั้งคณะสาธารณสุขศาตร์ ที่ 244/2560 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-