2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595110118-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุภัทธา สุขวิเศษ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPATTHA SUKWISES
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 88/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการจัดการความรู้ในการดูแลผู้ป่วยของบุคลากร โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย จังหวัดชัยภูมิ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) MOTIVATION AND ORGANIZATIONAL SUPPORT AFFECTING KNOWLEDGE MANAGEMENT OF HEALTH PERSONNEL IN GENERAL PATIENT CARE AT NODE COMMUNITY HOSPITAL IN CHAIYAPHUM PROVINCE. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 17 มกราคม 2561 ศธ 0514.11.1/343 ลว. 18 มกราคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 17 มกราคม 2561 ศธ 0514.11.1/342 ลว. 18 มกราคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 24 กันยายน 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการจัดการความรู้ ในการดูแลผู้ป่วยของบุคลากร โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย จังหวัดชัยภูมิ 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 สิงหาคม 2561 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ