2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595130016-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชัญญกร ยศไพบูลย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHANYAKORN YOSPAIBOON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทันตกรรมประดิษฐ์  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ทันตกรรมประดิษฐ์ แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 125/2560  ลงวันที่ 19 กันยายน 2560) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรากฟันเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPING DENTAL IMPLANT DATABASE IN THE FACULTY OF DENTISTRY, KHON KAEN UNIVERSITY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 15 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ดาราพร แซ่ลี้ คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 08/2560 ลว 6 ม.ค. 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ. วิลาวัลย์ วีระอาชากุล คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 188/2560 ลว 30 มิถุนายน 2560
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Developing Dental Implant Database in Faculty of Dentistry, Khon Kaen University (การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรากฟันเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 20  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 913-922  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper