2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595150006-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รัชวรรณ ผลว่า ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RATCHAWAN POLVA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 150/2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน : กรณีศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Health Product Use Behavior Among Diabetes Patients : Case Study in Lamduan Subdistrict Lamduan District Surin Province 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 พฤศจิกายน 2560
D อนุมัติเค้าโครง 21 ธันวาคม 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 12/2560 ลว.13 มค.2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-