2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595150008-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ลักขณา รินทะไชย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss LAKKHANA RINTACHAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 35/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาการทำงานของบุคลากรฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนที่ปฏิบัติงานบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการสุ่มงาน ในลักษณะ 3 มิติ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) WORK STUDY OF COMMUNITY PHARMACY PERSONNEL IN THE MANAGEMENT OF PHARMACEUTICALS. THAKHANTHO HOSPITAL KALASIN PROFINCE, THE METHOD OF WORK SAMPLING IN 3 DIMENSIONAL 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 มีนาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ไพบูลย์ ดาวสดใส คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 201/2560 ลว.5 กรกฎาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-