2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595150031-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PIPATPONG POMCHAIYA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชกรรมแผนไทย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาระบบค้นคืนเชิงความหมายสำหรับฐานข้อมูลตำรับยาแผนไทย : กรณีศึกษาตำรายาแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A Development of Semantic Searching System For Thai Traditional Formulas Database : A Case Study of Tamraphaetsat Songkhroh 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 สิงหาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 28 สิงหาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. ศุภชัย ติยวรนันท์ รอ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สมชาย สุริยะไกร รอ