2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595200006-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ธัญชนก ธนะสูตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss THANCHANOK THANASOOT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา การออกแบบอุตสาหกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นด้วยแนวคิดผีตาโขนใหญ่ สำหรับ อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The design of souvenirs from local materials using Phi Ta Khon Yai inspiration for Dansai District,Loei Province. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง ยื่น บว.23
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 11 กันยายน 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ขาม จาตุรงคกุล ศธ 0514.19.1.2/1040 วันที่ 5 กรกฏาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การออกแบบของที่ระลึกแรงบันดาลใจจากผีตาโขนใหญ่ The Design of the souvenir is inspired by Phi Tha Khon Yai 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มิถุนายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางการออกแบบสร้างสรรค์ระดับชาติ (ครั้งที่ 1 : 2561 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 มิถุนายน 2561 ถึง 29 มิถุนายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 35-44  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/100/โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper