2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595200015-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชุติพงศ์ ทองเนตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHUTIPONG THONGNATE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิชาผังเมือง  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวางแผนภาคและเมือง แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 97/2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ย่านศูนย์กลางเมืองขอนแก่นโดยการบูรณาการใช้ข้อมูลรูปแบบสามมิติ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) CITY 3D SPATIAL DATA INTEGRATION IN DOWNTOWN REVITALIZATION PLANNING IN KHONKAEN CITY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. รวี หาญเผชิญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-