2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595200022-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ฮาซัน กันติชล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. HASAN KANTISHOL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา การออกแบบอุตสาหกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การออกแบบของที่ระลึกจากกระดาษด้วยแนวคิด Eco Design สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE DESIGN OF KHONKAEN UNIVERSITY SOUVENIRS FROM PAPER UNDER THE ECO DESIGN CONCEPT. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง ยื่น บว.23
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. ขาม จาตุรงคกุล ศธ 0514.19.1.2/1040 วันที่ 5 กรกฏาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-