2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595320024-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภูริฉัฐ รอดภัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PURICHAT RODPAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเศรษฐศาสตร์ 
แผนการศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาระบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธด้วย BALANCED SCORECARD : กรณีศึกษา แผนผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) BALANCED SCORECARD AS A STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM : EMPIRICAL STUDY OF THE OUTPATIENT DEPARTMENT, SRINAGRIND HOSPITAL, THAILAND. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 กันยายน 2561 ผลการสอบ คือ สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 6 ตุลาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-