2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597020003-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เศกสรร จันทะนาม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SEKSAN JHANTHANAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 57/2561 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ผลเฉลยวางนัยทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสมการโคชี-ออยเลอร์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE GENERALIZED SOLUTIONS OF SOME ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS RELATED TO CAUCHY-EULER EQUATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 ตุลาคม 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 700/2560 ลว 1 ก.ย. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 พฤศจิกายน 2560 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 970/2561 ลว 31 ต.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤศจิกายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 5 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 427/2560 ลว 13 มิ.ย. 2562
F แจ้งผลสอบ 9 กรกฎาคม 2562 EXCELLENT
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 13 สิงหาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. คำสิงห์ นนเลาพล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1113/2559 ลว 30 ธ.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Generalized Solutions of the Third-Order Cauchy-Euler Equation in the Space of Right-sided Distributions via Laplace Transform 
ชื่อวารสาร Mathematics 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI AG (Basel, Switzerland) 
ISBN/ISSN 22277390  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 April 2019 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ