2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597020018-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง เทียมจันทร์ ศรีสมุทร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. TEAMJUN SRISAMOOT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 93/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การวิเคราะห์โครโมโซมของปลาสวยงามน้ำจืดบางชนิดในประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) CHROMOSOMAL ANALYSIS OF SOME FRESHWATER ORNAMENTAL FISHES IN THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 7 เมษายน 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 227/2560 ลว 23 มี.ค. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 เมษายน 2560 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 กันยายน 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 739/2560 ลว 8 ก.ย. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 3 ตุลาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 22 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 482/2562 ลว 2 ก.ค. 2562
F แจ้งผลสอบ 23 กรกฎาคม 2562 EXCELLENT
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 23 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง คำสั่งคระวิทยาศาสตรั้ 294/2562 ลว 23 เมษายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-