2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597020031-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พัชรินทร์ ฤชุวรารักษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PATCHARIN RUCHUWARARAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ความผันแปรทางพันธุกรรมของพืชน้ำกินได้ที่ได้รับผลกระทบ จากโลหะหนักในน้ำชะขยะ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) GENETIC VARIATION OF EDIBLE AQUATIC PLANTS EFFECTED BY HEAVY METALS FROM LANDFILL LEACHATE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 22 พฤศจิกายน 2559 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 946/2559 ลว 2 พ.ย.2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 ธันวาคม 2559 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 มิถุนายน 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 420/2560 ลว 6 มิ.ย. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 26 กรกฎาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 25 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 902/2562 ลว 6 พ.ย. 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 878/2559 ลว 18 ต.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Bioaccumulation of heavy metals in local edible plants near a municipal landfill and the related human health risk assessment 
ชื่อวารสาร HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT 
ISBN/ISSN 1080-7039  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 May 2018 
ปีที่ 25  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 1760-1772  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ