2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597020038-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุภัคนรี สัตตะโส ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPAKNAREE SATTASO
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 57/2561 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) สมบัติของผลการแปลงเชิงปริพันธ์แบบลาปลาซและการประยุกต์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE PROPERTIES OF LAPLACE-TYPE INTEGRAL TRANSFORM AND APPLICATIONS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 ตุลาคม 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 700/2560 ลว 1 ก.ย. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 พฤศจิกายน 2560 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 972/2561 ลว 31 ต.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤศจิกายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 ตุลาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 789/2562 ลว 27 ก.ย. 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. คำสิงห์ นนเลาพล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1112/2559 ลว 30 ธ.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ FURTHER PROPERTIES OF LAPLACE-TYPE INTEGRAL TRANSFORMS 
ชื่อวารสาร Dynamic Systems and Applications 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Academic Solutions Ltd. and Dynamic Publishers, Inc. (USA) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 February 2019 
ปีที่ 28  ฉบับที่
เดือน Februry  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 195-215  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ