2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597020064-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พรภิไล ถนอมสงัด ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PORNPILAI THANOMSANGAD
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) พิษวิทยาพันธุศาสตร์เซลล์ของสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกที่ได้รับผลจาก โลหะหนักในบริเวณพื้นที่ฝังกลบขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) CYTOGENETICS TOXICOLOGY OF AMPHIBIANS AFFECTED BY HEAVY METALS IN ELECTRONIC WASTE LANDFILL AREA 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 22 พฤศจิกายน 2559 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 946/2559 ลว 2 พ.ย.2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 ธันวาคม 2559 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 มิถุนายน 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 421/2560 ลว 6 มิ.ย. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 11 กรกฎาคม 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 876/2559 ลว 18 ต.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประเมินความเป็นพิษของโลหะหนักระดับเซลล์ในกบนา (Hoplobatrachus rugulosa) บริเวณรอบพื้นที่ฝังกลบขยะอิเล็กทรอนิกส์ (Cytotoxic Evaluation of Heavy Metal in Frog (Hoplobatrachus rugulosa) around Electronic Waste Landfill Area)  
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 เมษายน 2560 
ปีที่ 26  ฉบับที่
เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า 172-184  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ