2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597030005-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุพัตรา มหาโกสี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPATTRA MAHAKOSEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ลักษณะทรงพุ่ม การส่องผ่านของแสง และอัตราสังเคราะห์ด้วยแสงของมันสำปะหลัง 4 พันธุ์ ภายใต้ฤดูปลูกที่ต่างกัน และมันสำปะหลังพันธ์ระยอง 9 ภายใต้สภาพระดับน้ำและฤดูปลูกที่ต่างกัน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) CANOPY ARCHITECTURE, TRANSMISSION AND PHOTOSYNTHESIS OF 4 CASSAVA GENOTYPES UNDER SEASONAL VARIATIONS AND RAYONG 9 CASSAVA GENOTYPE UNDER DIFFERENT WATER REGIMES AND SEASONAL VARIATIOS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 มกราคม 2561 สอบผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 31 มกราคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 กุมภาพันธ์ 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 20 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สนั่น จอกลอย คำสั่งที่ 477/2559 ลว 29/08/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ. นิมิตร วรสูต คำสั่งที่ 097/2561 ลว 8/2/2561