2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597040005-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เจษฎา คำผอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JETSADA KUMPHONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงของการขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) A STUDY OF MOTORCYCLE RISK BEHAVIOR FOR TRAFFIC ACCIDENT PREVENTION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 7 ธันวาคม 2559 ผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 7 ธันวาคม 2559 คำสั่งคณะที่ 1127/2559 ลว. 30 พฤศจิกายน 2559
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 กรกฎาคม 2560 คำสั่งคณะที่ 590/2560 ลว. 27 มิถุนายน 2560
D อนุมัติเค้าโครง 14 กรกฎาคม 2560 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 835/2559 ลว. 20 กันยายน 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A CORRELATION OF TRAFFIC ACCIDENT FATALITIES, SPEED ENFORCEMENT AND THE GROSS NATIONAL INCOME OF THAILAND AND ITS CROSS-BORDER COUNTRIES 
ชื่อวารสาร International Journal of Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Engineering, Universitas Indonesia 
ISBN/ISSN 2086-9614  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 October 2016 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 1141-1146  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Correlation of Traffic Accident Fatalities and Speed Law Enforcement of Thailand and its Cross-border Countries  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 สิงหาคม 2559 
ชื่อการประชุม The 6th International Engineering Conference 2016 KKU – IENC2016 "Engineering and Technology for Better Living" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 สิงหาคม 2559 ถึง 5 สิงหาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Engineering, Khon Kaen University, University of Arizona, United States of America etc. 
สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 33  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract