2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597040017-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย คุณนิธิ ด้วงผึ้ง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KHUNNITHI DOUNGPUENG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เกษตร  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตร แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การทำนายความสามารถในการทำงานจริงเชิงพื้นที่ของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) PREDICTION MODEL OF EFFECTIVE FIELD CAPACITY ON THAI RICE COMBINE HARVESTERS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 เมษายน 2560 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 233/2560 ลว. วันที่ 3 เมษายน 2560
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 เมษายน 2560 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 288/2560 ลว. วันที่ 3 เมษายน 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 เมษายน 2560 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 3 พฤษภาคม 2560 ผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 446/2562 ลว. 6 มิถุนายน 2562
F แจ้งผลสอบ 22 กรกฎาคม 2562 PASS
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 17 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สมชาย ชวนอุดม คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 862/2559 ลว. 21 กันยายน 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน
* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Lost times of harvesting processes of the Thai combine harvesters 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 มีนาคม 2562 
ชื่อการประชุม The 12th TSAE International Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Agricultural Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) 
สถานที่จัดประชุม Hard Rock Hotel Pattaya  จังหวัด/รัฐ Chonburi 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Country-appropriate Operating Cost Estimation Scheme Based on Curve Fitting for Rice Combine Harvester  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 มีนาคม 2562 
ชื่อการประชุม 12th Thai Society of Agricultural Engineering International Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Agricultural Engineering Department, KMITL 
สถานที่จัดประชุม Hard Rock Hotel, PATTAYA, Thailand  จังหวัด/รัฐ Chonburi 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper