2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597050003-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วีณา ธนาไชยสกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WEENA THANACHAISAKUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 78/2561 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 9 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตาม ปศ.บว.มข.ฉ.78/2561 ลว.9ก.ค.61
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 ตุลาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 608/2561 ลว. 26 กันยายน 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่าน "S" ครั้งที่ 1 เมื่อ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ คำสั่ง ศศ.บศ. 495/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-