2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597050014-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ดรุณี อภัยกาวี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss DARUNEE APAIKAWEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาประสิทธิภาพของการตรวจให้คะแนนแบบสอบอัตนัย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT EFFICIENCY OF SCORING OF ESSAY TEST 
รายละเอียด วัดและประเมินผล 2.1 ปกติ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 ตุลาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 616/2560 ลว. 17 ต.ค. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 พฤศจิกายน 2560 ผ่าน "S" เมื่อ ต้น /2560 ลว. 1 พ.ย. 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 กันยายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. บศ. 529/2561 ลว. 21 สิงหาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 2 ตุลาคม 2561 turnitin 14%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 6 มิถุนายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 328/2562 ลว. 24 พ.ค. 2562
F แจ้งผลสอบ 10 มิถุนายน 2562 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ รศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์ (อาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มเติม) คำสั่ง ศศ.บศ. 297/2561 ลว. 2 ก.ค. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลการตรวจให้คะแนนของแบบสอบอัตนัย เมื่อกลุ่มผู้ตรวจและรูปแบบการตรวจที่ต่างกัน The Results of Scoring of Essay Test by Different Groups of Rater and Scoring Designs  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมสัมมนาวิชาการการวัดผล ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วิทยาเขตปัตตานี) 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมบีพี สมิหลาบีช สงขลา   จังหวัด/รัฐ จังหวัดสงขลา 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 51  Proceeding Paper Editors/edition/publisher สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract