2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597050014-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ดรุณี อภัยกาวี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss DARUNEE APAIKAWEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาประสิทธิภาพของการตรวจให้คะแนนแบบสอบอัตนัย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT EFFICIENCY OF SCORING OF ESSAY TEST 
รายละเอียด วัดและประเมินผล 2.1 ปกติ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 ตุลาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 616/2560 ลว. 17 ต.ค. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 พฤศจิกายน 2560 ผ่าน "S" เมื่อ ต้น /2560 ลว. 1 พ.ย. 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 กันยายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. บศ. 529/2561 ลว. 21 สิงหาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 2 ตุลาคม 2561 turnitin 14%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 6 มิถุนายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 328/2562 ลว. 24 พ.ค. 2562
F แจ้งผลสอบ 10 มิถุนายน 2562 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 12 กันยายน 2562 เสนอ กก.คณะอนุมัติ 15 ต.ค. 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 12 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ รศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์ (อาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มเติม) คำสั่ง ศศ.บศ. 297/2561 ลว. 2 ก.ค. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาผลการตรวจให้คะแนนแบบสอบอัตนัย ประยุกต์ใช้โมเดลหลายองค์ประกอบ ของราส์ซ และทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด (The Results of Scoring of Essay Test by applying the Many Facet Rasch Model and the Generalizability Theory)  
ชื่อวารสาร วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 สิงหาคม 2562 
ปีที่ 26  ฉบับที่
เดือน มกราคม -มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลการตรวจให้คะแนนของแบบสอบอัตนัย เมื่อกลุ่มผู้ตรวจและรูปแบบการตรวจที่ต่างกัน The Results of Scoring of Essay Test by Different Groups of Rater and Scoring Designs  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมสัมมนาวิชาการการวัดผล ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วิทยาเขตปัตตานี) 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมบีพี สมิหลาบีช สงขลา   จังหวัด/รัฐ จังหวัดสงขลา 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 51  Proceeding Paper Editors/edition/publisher สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper