2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597070011-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พิราวรรณ ภูสีเขียว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PIRAWAN POOSEKEAW
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา พยาธิวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา พยาธิชีววิทยา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 พฤษภาคม 2561 คำสั่งที่ 1114/2561 ลว 22 มิถุนายน 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 26 กรกฎาคม 2561 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S สอบวันที่ 20 กค 61
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
- ปิติ อึ้งอารีย์วิทยา คำสั่งที่ 1210/2560 ลว 26 กรกฎาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. บรรจบ ศรีภา คำสั่งที่ 1016/2561 ลว 13 มิถุนายน 2561