2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597070014-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) พ.ต.ท.หญิง รังสิยา วงศ์อุปปา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Pol.Lt.Col. RUNGSIYA WONGUPPA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 57/2561 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การคาดประมาณจำนวนประชากรผู้ใช้สาวออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทใหม่ของประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) SIZE ESTIMATION OF NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCE USER POPULATION IN THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 ตุลาคม 2559 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 ธันวาคม 2559 คำสั่งที่ 2269/2559 ลว 27 ธันวาคม 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 มีนาคม 2562 คำสั่งที่ 433/2562 ลว 19 มีนาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 1 พฤษภาคม 2562 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบ Good
F รับรองการแก้ไข 6 มิถุนายน 2562
F แจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษา (บว.20) 26 กรกฎาคม 2562
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 57/2561 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. มานพ คณะโต คำสั่งที่ 1321/2559 ลว 29 กรกฎาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The prevalence and associated factors of new psychoactive substance use: A 2016 Thailand national household survey  
ชื่อวารสาร Addictive Behaviors Reports  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ELSEVIER 
ISBN/ISSN 2352-8532  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 November 2017 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 111-115  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ