2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597070017-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฐกฤตา ทุมวงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ์NATKRITTA THUMWONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 57/2561 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประเมินผลหลักสูตรเพื่อลดพฤติกรรมที่เป็นอันตรายในผู้ใช้ยาเสพติดกลุ่มสารกระตุ้นแอมเฟตามีนที่เข้ารับการบำบัดในค่ายาบำบัดเสพติด ประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Evaluation of curriculum Amphetamine- Type Stimulants harm reduction behaviour among camp attendants in Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 7 เมษายน 2560 คำสั่งที่ 572/2560 ลว 18 เมษายน 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 เมษายน 2560 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 24 พฤษภาคม 2560 คำสั่งที่ 819/2560 ลว 19 พค 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. มานพ คณะโต คำสั่งที่ 2/2560 ลว 5 มกราคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-