2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597080013-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นวพล แก้วสุวรรณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NAWAPON KEWSUWUN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาระบบการให้คำแนะนำการวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคใต้ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) The Development of Research Recommendation System for Southern Thailand Development 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 277/2560, ผศ.ดร.ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 364/2560 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 22 ธันวาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 มกราคม 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 26 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กันยารัตน์ เควียเซ่น คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 277/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ การสังเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และยุทธศาสตร์ของสำนักบริหารกลุ่มจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้กับความสอดคล้องของสาขาวิชาการจากสภาวิจัยแห่งชาติ 
ชื่อวารสาร วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ISBN/ISSN 0867-0884  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
ปีที่ 32  ฉบับที่
เดือน เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ โครงสร้างความรู้งานวิจัยเพื่อการพัฒนา กับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้  
ชื่อวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
ISBN/ISSN 0857 - 5428 (Print), 2586 - 8489 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 มกราคม 2562 
ปีที่ 39  ฉบับที่
เดือน มีนาคม - เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3
ชื่อบทความ โครงสร้างความรู้งานวิจัยเพื่อการพัฒนา กับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ชื่อวารสาร วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ISBN/ISSN 0859-1113  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
ปีที่ 25   ฉบับที่
เดือน มกราคม – เมษายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4
ชื่อบทความ ความต้องการสารสนเทศของนักวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคใต้ (Information Needs of Researchers on Research for Southern Thailand Development) 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
ISBN/ISSN 1905 - 162X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 มิถุนายน 2562 
ปีที่ 16  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มิถุนายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5
ชื่อบทความ Knowledge Organization on the Research for Development of Southern Thailand  
ชื่อวารสาร Journal of Engineering and Applied Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Journal of Engineering and Applied Sciences@UAE 
ISBN/ISSN 1818-7803 (Online) , 1816-949X (Print)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 July 2019 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Knowledge Structure of research for the Southern of Thailand development 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 สิงหาคม 2561 
ชื่อการประชุม The 1st International Conference on Library and Information Science: From Open Library to Open Society  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 สิงหาคม 2561 ถึง 19 สิงหาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Sukhothai Thammathirat Open University  
สถานที่จัดประชุม Room 148 Seminar Building 2 Sukhothai Thammathirat Open University  จังหวัด/รัฐ Nonthaburi Thailand  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 332-345  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Wipawin, N. and Smith, T.J., The LISSASPAC International Conference on Library and Information Science: From Open Library to Open Society : Sukhothai Thammathirat Open University 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปแบบอื่นๆ
รายละเอียด Participated in the 13th International Conference on Humanities and Social Sciences (IC-HUSO) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 พฤศจิกายน 2560 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม อบรมสัมนา  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 19 May 2019  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 23 May 2019 
สถานที่ไป Sungkyunkwan University 
เมือง Seoul  ประเทศ South Korea