2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597090002-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พงศธร ซ้ายกลาง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PONGSATORN SAIKLANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทุกภาควิชา  คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ แบบ 1.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ผลของการฝึกกล้ามเนื้อลำตัวมัดลึกต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณความสูงในผู้ปฏิบัติงานในท่านั่งที่มีพฤติกรรมเนือยนิ่งร่วมกับมีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) The effect of deep trunk muscle training on stature change response in sitting sedentary workers with chronic low back pain 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 พฤษภาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 4 พฤษภาคม 2560 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 มกราคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 20 มีนาคม 2561 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน