2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597110003-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กิตติพงษ์ สอนล้อม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KITTIPONG SORNLORM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ทางกายภาพที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Spatial analysis and physical geographic factors associated with liver fluke infection in the Northeastern of Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 มีนาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 มีนาคม 2559
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 22 พฤศจิกายน 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 ธันวาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 26 ธันวาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 25 เมษายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 1 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 296/2560 ลงวันที่ 20 ก.ค. 61 เปลี่ยนจาก อ.พรมล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-