2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597110026-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อนวัช ภูทองนาค ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ANAWAT PHUTONGNAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การตลาดกับการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวของนักศึกษาหญิงในสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Marketing and skin whithening products use among female higher education students in the Northeast of Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 มีนาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 มีนาคม 2559
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 7 กุมภาพันธ์ 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 มีนาคม 2561
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 มีนาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 19 เมษายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 กรกฎาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ เปลี่ยนจาก อ.ฐิติมา คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 131/2562 ลงวันที่ 12 มื.ย2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-