2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597210009-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อลิศรา ธรรมบุตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ALISSARA THAMMABUTR
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) รูปแบบนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนครขอนแก่น MICE CITY ตามคุณค่าภูมิสังคมความจริงแท้ไทอีสาน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) GASTRNOMY TOURISM EVENT INNOVATION MANAGEMENT MODEL OF KHON KHAEN MICE CITY ACCORDING TO TAI I-SAN AUTHENTICITY GEO-SOCIAL VALUES 
รายละเอียด *ผศ.กฤต โง้วธนสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 207/2561 ลว. 4 ตุลาคม 2561 
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 5 กรกฎาคม 2561 (ผลการสอบไม่ผ่าน) ตามบันทึกที่ ศธ 0514.22.1/ว2752 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 สิงหาคม 2561 สอบครั้งที่ 2 ผ่านข้อเขียน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่318/2560 ลว.30 ตุลาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-