2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597220003-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย บัญชา ควรสมาคม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. BANCHA KUONSAMAKHOM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่  39/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ประติมากรรมชนเผ่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนล่าง : รูปแบบ ภูมิปัญญา และสุนทรียภาพสู่การสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) SOUTHERN LAOS PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC TRIBAL SCUTPTURES : STYLE WISDOM AND AESTHETICS TO CREATE A CONTEMPORARY SCULPTURE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 31 ตุลาคม 2559 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 26 กรกฎาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 กรกฎาคม 2561 Pass
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คำสั่งที่ 221/2559 ลว.3 ตุลาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-