2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597220012-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จิรัฐ มัธยมนันทน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JIRAT MATTHAYOMNAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) รูปแบบและภาพสะท้อนทางดนตรีวง ดิ อิมพอสสิเบิลส์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE MUSICAL FORM AND IMAGE REFLECTION OF THE IMPOSSIBLES BAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 6 พฤศจิกายน 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 พฤศจิกายน 2560 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 12 มิถุนายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 มิถุนายน 2562
F แจ้งผลสอบ 2 กรกฎาคม 2562 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 27 สิงหาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี คำสั่งคณะฯ ที่ 220/2560 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ ดัน เบิ่ว : มหัศจรรย์หนึ่งเส้นเสียงร้อยสำเนียงล้านอารมณ์ DAN BAU : The Miracle sound of hundreds millions emotions. 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นดนตรีและการแสดง 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 พฤศจิกายน 2560 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ วงดิอิมพอสสิเบิลส์ : ลักษณะเฉพาะรูปแบบทางดนตรี The Imposibles Band : Characteristic of Musical Form  
ชื่อวารสาร วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 สิงหาคม 2562 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ รูปแบบและภาพสะท้อนทางดนตรีวงดิอิมพอสสิเบิลส์ THE MUSICAL FORM AND IMAGE REFLECTION OF THE IMPOSSIBLES BAND  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กรกฎาคม 2562 
ชื่อการประชุม ศิลปกรรมวิจัยครั้งที่5 "ศิลปะสร้างโลก" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 กรกฎาคม 2562 ถึง 13 กรกฎาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume ปีที่ 5  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 825-836  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การสร้างสรรค์ดนตรีโดยกระบวนการดิจิตอลของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) THE CREATION PRODUCTIVE OF MUSICAL BY DIGITAL PROCESS OF GMM GRAMMY (PLC)  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กรกฎาคม 2561 
ชื่อการประชุม ศิลปกรรมวิจัยครั้งที่4 "อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2561 ถึง 14 กรกฎาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume ปีที่ 4  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 855-878  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper