2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605020011-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ดุลยวิชญ์ พละพร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. DULYAWICH PALAPORN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ฟิสิกส์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 128/2561 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกของซิลิกอนโดยการกระจายตัวของอนุภาคนาโนซิลิไซด์ที่มีแมงกานีสสูง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) IMPROVING THERMOELECTRIC PROPERTIES OF BULK SILICON BY DISPERSING HIGHER MANGANESE SILICIDE (HMS) NANOPARTICLE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 ตุลาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 867/2561 ลว 10 ต.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 30 ตุลาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 มิถุนายน 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 382/2562 ลว 31 พ.ค. 2562
F แจ้งผลสอบ 10 มิถุนายน 2562 EXCELLENT
F รับรองการแก้ไข 12 มิถุนายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 24 มิถุนายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 913/2561 ลว 18 ตุลาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบระหว่างวัสดุซิลิไซด์ที่มีแมงกานีสสูงและซิลิกอนด้วยวิธีบอลมิลและอัดด้วยความร้อน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue 20 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 166-176  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper